คลินิกโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension Clinic)

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension Clinic)

 

นอกเหนือจากการวัดความดันโลหิตสูงและการให้ยาแล้ว โรคความดันโลหิตสูงมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องมาพิจารณาร่วมและดูแลไปพร้อมๆกัน รวมทั้งผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงยังต้องทำความเข้าใจ และใส่ใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างด้วย เพื่อป้องช่วยกันป้องกันโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากความดันโลหิตสูง เช่นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต

คลินิกความดันโลหิตสูงมีชุดตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ หรือผู้ป่วยเดิมที่ต้องการตรวจแบบละเอียดเพิ่มเติม โดยตรวจประมาณปีละ 1 ครั้ง ซึ่งชุดตรวจนี้ ทำให้การดูแลโรคความดันโลหิตสูงได้รอบคอบขึ้น

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ

โทร. 0-2310-3003, 02-755-1003 หรือ โทร.1719 แฟกซ์ 0 2755-1061