โรงพยาบาลกรุงเทพ
   
   Quick Links
    
 
   
   
เลือกภาษา : 
     Advanced & Caring

อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยใน

In-patient rooms

 

ประเภทห้อง ค่าห้อง
ค่าห้อง ค่าบริการ
พยาบาล
ค่าบริการ
โรงพยาบาล
ค่า
อาหาร
ราคารวม
Ambassador
Ambassador 1 (15D)
60,000 4,000 3,100 900 68,000
Ambassador 2 (15D) 40,000 4,000 3,100 900 48,000
Superior
Ward 7C 3,600 1,600 1,200 900 7,300
Ward 7D
7,200 2,200 1,200 900 11,500
Ward 6D, 9D, 10D, 11D, 12D, 14D, 16D, 6H, 5R, 6R 8,800 2,200 1,200 900 13,100
Ward 4W, 5W, 6W 10,000 2,200 1,200 900 14,300
Ward 4I, 5I, 6I 11,000 2,200 1,200 900 15,300
Deluxe
Ward 7D
5,500 2,200 1,200 900 9,800
Ward 6D, 9D, 10D, 11D, 12D, 14D, 16D, 6H, 5R, 6R, 4W, 5W, 6W 6,600 2,200 1,200 900 10,900
Ward 4I, 5I, 6I 7,600 2,200 1,200 900 11,900
Standard
Ward 7D
2,700 1,600 1,200 450/900 5,950/6,400
Ward 6D, 9D, 10D, 11D, 12D, 14D, 16D, 5H, 5R, 6R, 4W, 5W, 6W 2,900 1,600 1,200 450/900 6,150/6,600
Ward 4I, 5I, 6I 3,400 1,600 1,200 450/900 6,650/7,100
Ward 7C 1,200 1,600 1,200 450/900 4,450/4,900
Critical Care
I.I.C.U. 3,500 2,000 1,700 450/900 7,650/8,100
I.C.U. 4,500 3,000 1,700 450/900 9,650/10,100
I.C.U.** 5,000 3,000 1,700 450/900 10,150/10,600
I.C.C.U 3,500 2,000 2,200 450/900 8,150/8,600
C.C.U 4,500 3,000 2,200 450/900 10,150/10,600
C.C.U** 5,000 3,000 2,200 450/900 10,650/11,100
NICU 2,650 2,600 850 0 6,100
Intermediate NICU 1,650 2,100 850 0 4,600
NURSERY & LABOR DELIVERY ROOM
Nursery 1,100 1,100 350 0 2,550
ห้องคลอด (Labor Delivery Room) 5,200 2,500 1,100 0 8,800

  • ** ห้องที่มีอุปกรณ์เสริมเพื่อรองรับเครื่องมือพิเศษต่างๆ

อาหาร :-

  • อาหารไทย มื้อละ 150 บาท
  • อาาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรปและอาหารห้อง Deluxe, Superior, Ambassador มื้อละ 300 บาท
  • อาหารทางสายยาง มื้อละ 200 บาท

หมายเหตุ :-

  1. การคิดค่าห้องจะเริ่มคิดตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาล
  2. ในกรณีที่ผู้รับการรักษาพักไม่เกิน 12 ชั่วโมง โรงพยาบาลจะคิดอัตราค่าห้องพัก ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาลในราคาครึ่งหนึ่งจากราคาปกติ หากผู้รับการรักษาพักเกิน 12 ชั่วโมง ถึง 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลจะคิดค่าห้องพัก ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาลหนึ่งวันเต็ม  
  3. เมื่อสิ้นสุดการบริการในวันกลับบ้าน ผู้รับการรักษาสามารถใช้ห้องพักได้อีก 2 ชั่วโมง โดยโรงพยาบาลจะไม่คิดค่าห้องพัก ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการเพิ่มเติม แต่หากผู้รับการรักษาใช้ห้องพักเกิน 2 ชั่วโมง โรงพยาบาลจะคิดค่าบริการตามอัตราที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้น
  4. สงวนสิทธิห้องพัก สำหรับผู้ป่วยเท่านั้น
  5. อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนก
Admission
โทร. (02) 310 3281, 02) 755-1281 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
Email :: info@bangkokhospital.com


Bangkok Hospital accreditations:JCI, EURAMI, HA, ISO, TEMOS

Bangkok Hospital Located at 2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Rd, Bangkok, 10310. Thailand. Phone: +66 2310-3000.